AM-groep: verantwoord handelen

In de raad van 19 maart 2015 is op initiatief van GroenLinks een motie, mede ingediend door de gehele raad, raadsbreed aangenomen. In de motie roept de raad op om een aantal aanvullende vragen te beantwoorden in vervolgonderzoek naar de toekomst van de sociale werkvoorziening. 

De vragen gaan onder andere over hoe begeleiding kan worden georganiseerd, en of en hoe regionaal samen gewerkt zou moeten worden. Ook heeft de raad opgeroepen om te onderzoeken of de AM groep eventueel nieuwe doelgroepen zou kunnen bedienen. Het college was al van plan deze zaken te onderzoeken, en gaf aan deze vragen dan ook zeker mee te nemen. 

AM groep is een SW-bedrijf waar mensen werken met een arbeidsbeperking. Het bestuur van de AM-groep stelt voor om de gemeenschappelijke regeling die de vijf gemeenten hebben ten aanzien van AM-groep stop te zetten. De gemeenteraden van de vijf gemeenten zullen hierover medio juni/juli beslissen. In het bovengenoemde onderzoek worden alternatieven nader uitgewerkt. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook meegenomen welke rol de AM-groep hierin kan spelen.

De veranderingen zijn nodig omdat met de invoering van de nieuwe participatiewet de gemeenten één budget van het rijk krijgen voor alle doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaat dan om mensen met een bijstandsuitkering, om jongeren die voorheen een Wajong-uitkering zouden krijgen én voor nieuwe mensen die voorheen in aanmerking zouden zijn gekomen voor een Wsw-indicatie. Het rijk heeft deze wet met een flinke bezuiniging ingezet die in de loop van de komende jaren oploopt. De gemeenten staan voor de opdracht een nieuwe vorm te vinden waarin re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geregeld wordt. Willen de gemeenten iets kunnen blijven betekenen voor álle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan moet de huidige werkwijze veranderen. Op dit moment onderzoeken de vijf gemeenten welke nieuwe organisatievormen er voor elke gemeente apart nodig zijn.